امیرالمومنین(علیه السلام):

به من خبر رسیده ک "بسر"بر یمن تسلط یافته، سوگند به خدا می دانستم این ها به زودی بر شما مسلط خواهند شد،زیرا آنان در یاری باطلشان متحدند وشما در راه حق متفرقید!!!

پ ن1: پیرمرد شطرنج باز بود یا قمار باز؟..

پ ن2:این اشکهای مزخرف مگر آبرو گذاشتند برایم.. توی درمانگاه جلوی چشم مریضها همینطور میریختند پایین.. روی دستهام.. روی جعبه دستمال کاغذی نوشته آرمیتا.. امروز به معنای واقعی کلمه شکنجه شدم...

 دارد زمان آمدنت دیر میشود/ دارد سکوت دشت نفس گیر میشود

 سقا رجز بخوان که نلرزد دل حرم/ دارد صدای هلهله تکثیر میشود

 برخیزعمو اگر تو نباشی کنار ما/ هر ناکسی به غارتمان شیر میشود..