مغرور نیرنگ برادر ها شدن سهل است

در چاه یارانت نیفتی ، یوسف تنها!

حرفی بزن، مغز مرا خاموشی ات بلعید

حرفی بزن، مغز مرا، قلب مرا آقا!

پ ن1: بیت از کتاب زیبای "روضه در تکیه پروتستان ها" سروده ی علی محمد مودب، نشر سپیده باوران.

پ ن2: نفس هایم به شماره افتاده اند از مرور خاطرات... وقتی میگوید در فتنه 18 تیر 78 با ماشین وزارت، پاره سنگ می آورده اند برای سنگ باران بیت و میخواسته اند زبانم لال، آقا را مثل شیخ فضل الله... حتی بیانیه شان را هم آماده کرده بودند.. حالا بعداز 15 سال طرف، وزیر پیشنهادی همین دولت برای وزارت علوم شده! و نمایندگان مجلس، همین مجلس! با اینکه سابقه ی شرارتش را میدانسته اند 104 رای "موافق" بهش داده اند. وزیر نشده ولی 104 رای موافق را آدم بگذارد کدام گوشه ی قلبش؟!.. جانم برایت بگوید، جز حاج قاسم و من و تو ، هیچکس با آقا نیست.. حداقل دلش...