کی فکرش رو میکرد که یه روزی از بلاهت دوست و وقاحت دشمن و بدی روزگار، چشم امیدمون به کنگره ی آمریکا باشه! من از کنگره آمریکا تشکر میکنم که به خواست و عنایت و اراده ی خدا قرار است سبب خیر بشود.. لطف کنید این بیانیه ، فکت شیت، توافق، کاغذ برگ یا هر کوفت دیگری را سریعتر وتو کنید تا هم وزیر خارجه و هیئت همراهش برگردند سر کار اصلی شان، هم انرژی هسته ای مان محفوظ بماند. چشم امید ملت یمن و خاور میانه و آزادگان جهان به ماست و هزار تا کار داریم...

پ ن1: یک وقت مقهور بازی رسانه ای شان نشوی.. یکماه ملت سرکارند برای مذاکره.. یکماه دیگر برای انتشار فکت شیت ایرانی.. یکماه دیگر.. دوسال گذشت. بدون هیچ دستاورد مشخص و با فرافکنی! تا هیچکس از خودش نپرسد چرا همه چیز همینطور گران و گران تر میشود.. آب و برق و تلفن و کرایه ها و.. این دولت در "حواس پرتی" و "حواس پرت کردن" استاد است..

پ ن2: میگم حالا پول هامون رو از آمریکاییها پس نگرفتید هم نگرفتید! بقیه پولهایمان را در اروپا به باد ندهید! یادش به خیر زمانی که سفر استانی دولت قبل رو "هزینه بر" میدانستند و پول حرام کن!