ملّت ایران هم میتواند تحریم کند؛ این را بگوییم که اگر بنای بر تحریم باشد، در آینده این ملّت ایران است که آنها را تحریم خواهد کرد. بیشترین سهم گاز دنیا در اختیار ما است، مال ملّت ایران است؛ گازی که یک انرژی بسیار مهم و اثرگذاری است و دنیا به آن احتیاج دارد و همین اروپای بیچاره احتیاج به این گاز دارد، این گاز در اختیار ما است؛ ایران بیشترین سهم گاز موجود در دنیا را فعلاً - تا حدّ اکتشافات فعلی در ایران - دارد؛ مجموع نفت و گاز را هم که حساب کنیم، باز بیشترین اندازه‌ی نفت و گاز بر روی هم را جمهوری‌اسلامی‌ایران دارد؛ ما تحریم میکنیم آنها را در وقتی که مناسب باشد؛ و جمهوری‌اسلامی میتواند این کار را بکند.

پ ن: از یک سالی به بعد دیگر نمیتوانستم  خوب حواسم را جمع فهم و شنیدن صدایش و دیدنش از قاب تلویزیون کنم.. حواسم پرت میشد.. :مامان! عینک آقا فرق نکرده؟ زینب! آقا پیر نشده؟ موهاش اینقدر سفید بود؟ مریم! آقا خیلی لاغر نشده؟.. بعد یک حجم بزرگی از غصه هجوم می آورد به قلبم.. دلتنگ و دلنگران میشدم. از همان روز ها متن سخنرانی ها را در سایتشان میخواندم.. این شبها که مثل بچه های خوب ساعت 9.30 شب از خستگی انگار میمیرم و تا خود ساعت4 خواب میبینم! فقط میتوانم متن سخنرانی ها را بخوانم. از دیدار 29 بهمن امسال با تبریزی ها این تکه را خیلی دوست داشتم. و آخرش آنجا که گفت:
«مندن ده سلام یتیرین عزیزلریم تبریزلی لرو آذربایجانی لار» یعنی از جانب من هم به عزیزانم  - تبریزی‌ها و آذربایجانی‌ها - سلام برسانید..