دریا که تو دلبسته ی آنی ز تو دل کند/ ای رود به این تجربه ی تلخ نپیوند

تنهایی من آینه ی عبرت من شد / دل ها که شکستند از این آینه هرچند!

گفتی نگران منی و روز جدایی / در چشم من اشک است، به لب های تو لبخند

ای عشق! بگو گرمی بازار تو تا چند؟ / ای دل! غم ارزانی بسیار تو تا چند؟

پ ن: شعر از دکتر مژگان عباسلو ست.

دلم نماز آیات میخواد.. منو ببخش که به جای تو، کابوس میبینم.. با حافظ قهری؟!..