زینب: بیا یه چیز "بامزه" نشونت بدم..

من: ببینم.. چی؟

زینب:خنده داره نع؟!

من:.........

زینب:اه.. چی شد؟

پ ن1: این عکس روی جلد مجله the week را فقط سایت tadbir24.ir از شدت ذوق زدگی کار کرده..

پ ن2:این عکس بیشتر از عکس وداع دخترجوان فلسطینی با نامزد شهیدش در غزه جگرم را سوزاند..